Когато България дойде*

На 7 септември 1940 г. Крайовската спогодба връща Южна Добруджа в пределите на България. Българските власти влизат поетапно в региона, успоредно се осъществява изключително по скорост преселване на хора – 63 000 българи тръгват от север към родната държава; 84 000 колинисти, пратени да порумънчват района след Ньойския договор, се изтеглят обратно към Румъния. Преселването […]